ALLDOCK Türkiye | Tüm Cihazlarla Uyumlu Şarj Standları

Gizlilik ve Güvenlik


Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel
verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle
üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon,
adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından iş gereği toplanmaktadır. 

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler
hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama
konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra
hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme
iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 

Mağazamız üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından
mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız
"Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.


Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen
bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak
amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.
Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya
Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler
tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa
edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi
ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu
alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri
almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
 
Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır.
Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz
tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk
defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle
finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için
gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi
güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
I.
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak ALLDOCK TELEKOMÜNİKASYON TİC.LTD.ŞTİ (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda

Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza etme,

Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere
aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme
İşlenebilecektir.
II.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Toplanan kişisel veriler,
1.
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
2.
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması;
3.
Şirketimiz ile iş ilişkisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması;
4.
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin tespiti, belirlenmesi ve uygulanması;
5.
Şirketimizin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amaçlarıyla,
6.
Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütmek çerçevesinde
KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde işlenecektir.
III.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili
kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili
diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep
ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine,
danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8.
ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
IV.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda,
yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; sunulan ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek
ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan
mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır.
Aydınlatma Metinimizde açıklanan buna ilişkin çeşitli yöntemler anketler, İnternet siteleri,
çalışanlar ve temsilcilikler, mobil uygulamalar ve bu gibi benzeri kanallar aracılığıyla ve
değişik hukuki sebeplerle toplanan verileriniz, KVKK’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde
listelenen şartlar ve amaçlar kapsamında, bu metnin (II) ve (III) numaraları maddelerinde
belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
V.
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
1.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını
öğrenme,
4.
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
6.
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
7.
5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
8.
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
VI.

Veri Güvenliği:
Şirketimizin kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması
gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu
güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun
bir düzeyde sağlanmaktadır.
VII.


Şikâyet ve İletişim;
Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik
tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde
sağlanmaktadır. KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen
haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun
belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından
duyurulacaktır Kanun kapsamındaki taleplerinizi, Alldock.com Bilgi Talep Formu.pdf web
adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;
Egemenlik Mah. Aydınlar Cad. NO:43/101 BORNOVA/İZMİR / Türkiye adresine kargo ile
ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “insan Kaynakları” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,

Noter kanalıyla gönderebilir,
• info@alldock.com.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı
elektronik posta
adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz
aracılığıyla ve/veya Kurumumuza hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki
bir
dosyayı güvenli e-
imza ile imzalayarak info@alldock.com.tr  e-postasına
konu kısmına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak
iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, Bilgilendirme Formunu doldurarak ve formda
belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.


Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@alldock.com.tr adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı:  Alldock Telekomünikasyon TİC.LTD.ŞTİ
Adres:              Egemenlik Mah. Aydınlar Cad. NO:43/101 BORNOVA/İZMİR
Eposta:            info@alldock.com.tr
Tel:                  0 549 600 29 39